USDT probe to trace based on path to binary By Vallish Guru.V. · #1854 ·